Landskapsvernområde


Landskapsvernområde og naturreservat


Området har en rik Kystkultur-historie og et spennende og variert dyreliv. Nordkvaløya landskapsvernområde ble vernet i 2004 for å bevare et større sammenhengende kystområde som er representativt for kystkulturen i Troms. 

De mange kultur minnene i området tyder på at området har vært brukt av mennesker lang tid tilbake - helt siden eldre steinalder. Området har også godt utviklede kvartærgeologiske landskapselementer.


Det finnes mangedyre- og fuglearter som har sine leveområder i dette området. I nærheten av landskapsvernområdet er det 2 store fuglefjell, Sørfugløya og Nordfugløya med hekking av blant annet lunde, alke og lomvi. I tilegg er det en del minder krykkjekolonier. På de mange holmene og skjærene hekker måser, skarver, grågås, teist og ærfugl.  Havørn ser vi også ofte.

I området er det også en del sjøpattedyr som havert, steinkobbe og nise.

Ofte har vi sel som holder til rett ved campen og jevnlig har vi otere som svømmer forbi og både leker og jakter i strømmen utenfor campen.